Vedtægter

STØTTEKOMITEEN FOR TIBET, DANMARK

Vedtægter

§ 1. 

Foreningens navn er Støttekomiteen for Tibet, Danmark (eng.: The Tibet Support
Committee, Denmark). Foreningens hjemsted er København.

§ 2. 

Foreningens formål er med fredelige midler

a) at informere om forholdene i Tibet

b) at støtte tibetanernes krav om overholdelse af menneskerettighederne

c) at støtte det tibetanske folks ret til selvbestemmelse
d) at støtte tibetanernes kamp mod kulturel, økonomisk og økologisk ødelæggelse
e) at støtte de tibetanske flygtninge.

Foreningen er uafhængig af politiske partier og religiøse sekter.

§ 3.

Som medlem kan optages enhver person, organisation og institution, der tilslutter sig
foreningens formål. Hvert medlemskab giver ved den årlige generalforsamling ret til
een stemme for den, der er anført på medlemslisten. To navne anført under samme
medlemskab giver ret til een stemme. Bestyrelsen kan med mindst fire stemmer
ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens formål.

§ 4.

Midlerne til foreningens arbejde tilvejebringes gennem medlemskontingentet,
indsamling og gaver.

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Hvis kontingentet ikke er

betalt senest 6 mdr. efter forfaldsdato, ophæves medlemsskabet af foreningen.

§ 5.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling
afholdes hvert år senest i marts måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes
senest 21 dage efter at mindst 25 stemmeberettigede medlemmer i anbefalet brev til
bestyrelsen har fremsat anmodning derom med angivelse af dagsordenen.
Bestyrelsen kan i øvrigt indkalde til ekstraordinær generalforsamling så ofte, dette
skønnes nødvendigt. Indkaldelse til generalforsamling sker pr. post med 14 dages
varsel og med angivelse af dagsordenen. På den ordinære generalforsamling
forhandles følgende:

a) Valg af dirigent
b) Beretning
c) Regnskab
d) Fastsættelse af kontingent
e) Indkomne forslag
f) Valg af bestyrelse, to suppleanter og kasserer
g) Valg af revisor
h) Eventuelt

Kun medlemmer, der har betalt det sidst forfaldne kontingent, har stemmeret på
generalforsamlingen. Alle bestemmelser træffes ved simpelt stemmeflertal af de
fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Alle afstemninger foregår mundtligt,

med mindre 1/4 af de stemmeberettigede deltagere eller bestyrelsen ønsker skriftlig
afstemning. Et medlem kan møde med en skriftlig fuldmagt foruden sin personlige
stemme. Forslag til behandling under punkt e) i dagsordenen skal være bestyrelsen i
hænde senest 6 dage før generalforsamlingen. Forslag om ændring af vedtægterne
eller foreningens opløsning kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Forslag om foreningens opløsning skal være bestyrelsen i hænde senest en måned
før en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

§ 6.

Foreningens bestyrelse skal bestå af 4-7 medlemmer, valgt på generalforsamlingen
for et år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med forperson, næstforperson og
menige medlemmer. Der kan desuden vælges to suppleanter.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for alle aktiviteter i foreningen og udformer
retningslinierne for dem, herunder de enkelte bestyrelsesmedlemmers
ansvarsområder, drift af kontor og butik, foreningens profil udadtil og overordnede
strategier for arbejdet.

Foreningens arbejdsgrupper og lokalgrupper konstituerer sig selv og organiserer
selv deres arbejde. Disse gruppers aktiviteter i foreningens navn sker under ansvar
overfor bestyrelsen og iøvrigt i henhold til vedtægterne. Overordnede beslutninger
tages i overensstemmelse med bestyrelsen.

Bestyrelsen, arbejdsgrupperne og lokalgrupperne udfører det med foreningens
daglige ledelse forbundne arbejde, der ikke ifølge vedtægterne kræver afgørelse af
generalforsamlingen.

§ 7.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet føres af foreningens
kasserer. Regnskabet forelægges på bestyrelsesmøde til godkendelse inden det
sendes til revisor. Regnskabet revideres af en registreret revisor. Hvis foreningen
ikke har midler til at honorere en registreret revisor, kan der i stedet vælges 2 frivillige
revisorer. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse på
generalforsamlingen. Forinden skal revisor have underskrevet dette og forsynet det
med de anmærkninger, det måtte give anledning til. Hovedtal fra det af
generalforsamlingen godkendte regnskab offentliggøres for foreningens medlemmer.

§ 8.

Foreningen tegnes formelt af forpersonen eller af næstforpersonen, hver i forening med
et andet medlem af bestyrelsen.

§ 9.

Foreningen tegnes finansielt af forpersonen eller næstforpersonen, hver for sig i
forening med et bestyrelsesmedlem.

Prokura til pengekonti kan kun meddeles af den samlede bestyrelse. Prokura gives til
udvalgte personer i administrationen eller bestyrelsesmedlemmer, hver for sig ifølge
fuldmagt.

§ 10.

Ved opløsning af foreningen overgives aktiverne til en forening med et humanitært
formål med hjemsted i Danmark.

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29. marts 2023.

Bliv aktiv - gør en forskel

Har du lyst til selv at gøre noget for tibetanernes sag? Støttekomiteen for Tibet har altid brug for nye aktive

Læs mere…

Betalingsoplysninger

Bank: reg.nr. 1551, kontonr. 2719134

MobilePay: 85230 (kan ikke anvendes i butikken)

 • 11 danske kandidater støtter Tibet

  Aktiv dansk deltagelse i Europa-Parlamentets arbejde for Tibet er på vej!

   Støttekomiteen for Tibet har opfordret kandidater til Europa-Parlamentsvalget til at love at støtte Tibet, hvis de bliver valgt. Det har 11 af kandidaterne gjort indtil nu. Dermed har danskerne fået mulighed for at stemme på en kandidat, der lover at:

  Læs mere…  
 • Tibets eksilpræsident Penpa Tsering besøger Danmark

  Pressemeddelelse, 2. maj 2023

  I eftermiddag bliver Tibets eksilpræsident (Sikyong) Penpa Tsering modtaget af repræsentanter fra det Tibetanske Samfund og danske Tibetforeninger i Københavns lufthavn. Han indleder hermed et 3-dages besøg i Danmark arrangeret af Støttekomiteen for Tibet i samarbejde med Office of Tibet i London.

  Det er Penpa Tserings første besøg i Danmark som præsident.

  Læs mere…  
 • Borgerforslag om verbalnoten til Kina
  Annuller regeringens verbalnote om Tibet!
   
  Underskriv borgerforslaget her: 
   
  Den 9. december 2009 anerkendte den danske regering for første gang Tibet som en del af Kina. Det skete gennem en såkaldt verbalnote, der også "modsatte sig” Tibets uafhængighed.
   
  Tibet har en historie, der går længere tilbage end Danmarks. Kina besatte Tibet ulovligt i 1950 og holder i dag landet i et jerngreb.
   
  Verbalnoten er i strid med folkeretten og med Danmarks forpligtelser og interesser. Den krænker desuden tibetanernes selvbestemmelsesret og modvirker en forhandlingsløsning. Læs uddybningen i selve forslaget.
   
  Støttekomiteen for Tibet forsøger nu at få Folketinget til at annullere verbalnoten. Det gør vi gennem dette borgerforslag. Vi håber, at du vil underskrive det og bede dine venner gøre det samme!
   
  Læs mere om verbalnoten her: http://www.tibetkomite.dk/verbalnoten-om-tibet