Vedtægter

STØTTEKOMITEEN FOR TIBET, DANMARK

Vedtægter

§ 1. 

Foreningens navn er Støttekomiteen for Tibet, Danmark (eng.: The Tibet Support
Committee, Denmark). Foreningens hjemsted er København.

§ 2. 

Foreningens formål er med fredelige midler

a) at informere om forholdene i Tibet

b) at støtte tibetanernes krav om overholdelse af menneskerettighederne

c) at støtte det tibetanske folks ret til selvbestemmelse
d) at støtte tibetanernes kamp mod kulturel, økonomisk og økologisk ødelæggelse
e) at støtte de tibetanske flygtninge.

Foreningen er uafhængig af politiske partier og religiøse sekter.

§ 3.

Som medlem kan optages enhver person, organisation og institution, der tilslutter sig
foreningens formål. Hvert medlemskab giver ved den årlige generalforsamling ret til
een stemme for den, der er anført på medlemslisten. To navne anført under samme
medlemskab giver ret til een stemme. Bestyrelsen kan med mindst fire stemmer
ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens formål.

§ 4.

Midlerne til foreningens arbejde tilvejebringes gennem medlemskontingentet,
indsamling og gaver.

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Hvis kontingentet ikke er

betalt senest 6 mdr. efter forfaldsdato, ophæves medlemsskabet af foreningen.

§ 5.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling
afholdes hvert år senest i marts måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes
senest 21 dage efter at mindst 25 stemmeberettigede medlemmer i anbefalet brev til
bestyrelsen har fremsat anmodning derom med angivelse af dagsordenen.
Bestyrelsen kan i øvrigt indkalde til ekstraordinær generalforsamling så ofte, dette
skønnes nødvendigt. Indkaldelse til generalforsamling sker pr. post med 14 dages
varsel og med angivelse af dagsordenen. På den ordinære generalforsamling
forhandles følgende:

a) Valg af dirigent
b) Beretning
c) Regnskab
d) Fastsættelse af kontingent
e) Indkomne forslag
f) Valg af bestyrelse, to suppleanter og kasserer
g) Valg af revisor
h) Eventuelt

Kun medlemmer, der har betalt det sidst forfaldne kontingent, har stemmeret på
generalforsamlingen. Alle bestemmelser træffes ved simpelt stemmeflertal af de
fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Alle afstemninger foregår mundtligt,

med mindre 1/4 af de stemmeberettigede deltagere eller bestyrelsen ønsker skriftlig
afstemning. Et medlem kan møde med en skriftlig fuldmagt foruden sin personlige
stemme. Forslag til behandling under punkt e) i dagsordenen skal være bestyrelsen i
hænde senest 6 dage før generalforsamlingen. Forslag om ændring af vedtægterne
eller foreningens opløsning kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Forslag om foreningens opløsning skal være bestyrelsen i hænde senest en måned
før en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

§ 6.

Foreningens bestyrelse skal bestå af 4-7 medlemmer, valgt på generalforsamlingen
for et år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og
menige medlemmer. Der kan desuden vælges to suppleanter.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for alle aktiviteter i foreningen og udformer
retningslinierne for dem, herunder de enkelte bestyrelsesmedlemmers
ansvarsområder, drift af kontor og butik, foreningens profil udadtil og overordnede
strategier for arbejdet.

Foreningens arbejdsgrupper og lokalgrupper konstituerer sig selv og organiserer
selv deres arbejde. Disse gruppers aktiviteter i foreningens navn sker under ansvar
overfor bestyrelsen og iøvrigt i henhold til vedtægterne. Overordnede beslutninger
tages i overensstemmelse med bestyrelsen.

Bestyrelsen, arbejdsgrupperne og lokalgrupperne udfører det med foreningens
daglige ledelse forbundne arbejde, der ikke ifølge vedtægterne kræver afgørelse af
generalforsamlingen.

§ 7.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet føres af foreningens
kasserer. Regnskabet forelægges på bestyrelsesmøde til godkendelse inden det
sendes til revisor. Regnskabet revideres af en registreret revisor. Hvis foreningen
ikke har midler til at honorere en registreret revisor, kan der i stedet vælges 2 frivillige
revisorer. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse på
generalforsamlingen. Forinden skal revisor have underskrevet dette og forsynet det
med de anmærkninger, det måtte give anledning til. Hovedtal fra det af
generalforsamlingen godkendte regnskab offentliggøres for foreningens medlemmer.

§ 8.

Foreningen tegnes formelt af formanden eller af næstformanden, hver i forening med
et andet medlem af bestyrelsen.

§ 9.

Foreningen tegnes finansielt af formanden eller næstformanden, hver for sig i
forening med et bestyrelsesmedlem.

Prokura til pengekonti kan kun meddeles af den samlede bestyrelse. Prokura gives til
udvalgte personer i administrationen eller bestyrelsesmedlemmer, hver for sig ifølge
fuldmagt.

§ 10.

Ved opløsning af foreningen overgives aktiverne til en forening med et humanitært
formål med hjemsted i Danmark.

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 21. marts 2013.

Bliv aktiv - gør en forskel

Har du lyst til selv at gøre noget for tibetanernes sag? Støttekomiteen for Tibet har altid brug for nye aktive

Læs mere…

Betalingsoplysninger

Bank: reg.nr. 1551, kontonr. 2719134

MobilePay: 85230 (kan ikke anvendes i butikken)

 • Åbent brev om en diplomatisk boykot af OL

  Kære udenrigsminister Jeppe Kofod

  Åbent brev om en diplomatisk boykot af OL i Beijing

  Jeg skriver til dig på vegne af Støttekomiteen for Tibet for at opfordre dig til at iværksætte en diplomatisk boykot af OL i Beijing i februar 2022 i stil med USA, UK, Canada, Australien, New Zealand og Litauen og til at arbejde for, at så mange EU-lande som muligt gør det samme.

  Læs mere…  
 • Danmark bør støtte uighurerne

  Danmark bør støtte uighurerne

  Pressemeddelelse, torsdag den 1. oktober

  Støttekomiteen for Tibet har i dag kl. 14:30 foretræde for Folketingets udenrigsudvalg sammen med den dansk-tyske antropolog og uighurekspert Rune Steenberg. Vi vil informere om masseinterneringen af uighurerne og deres tvangsarbejde på fabrikker, der bl.a. leverer til danske firmaer.

  Folketinget og regeringen bør fordømme Kinas igangværende kulturelle folkemord i Xinjiang og forbyde danske firmaer og institutioner at samarbejde med kinesiske virksomheder eller institutioner, der medvirker til undertrykkelsen. Desuden bør regeringen aktivt støtte og beskytte de landflygtige uighurer, der også i deres eksil er forfulgt af Kina (1).

  Læs mere…  
 • Åbent brev til regeringen om Hong Kong

  Åbent brev til den danske regering

  Kære udenrigsminister Jeppe Kofod

  Den nye sikkerhedsbeslutning, som blev fremlagt i Kinas Folkekongres den 22. maj (1) og vedtaget i dag, er den alvorligste trussel mod Hong Kongs selvstyre, demokrati og menneskerettigheder, som vi hidtil har været vidne til. Enhver med kendskab til Tibet og Østturkestan ved, hvordan det kinesiske styre udnytter love om "national sikkerhed" som et påskud for målrettede indgreb mod kritik af regeringen, initiativer for at styrke etniske identiteter eller sågar ønsker om at måtte benytte sit eget sprog i undervisningen, j.fr. Tashi Wangchuk-sagen (2).

  Læs mere…